Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €
  3. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.
  4. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
  • Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2% alebo 3% z daní do Vyhlásenia o poukázaní dane, v ktorom sú už pred vyplnené naše údaje.
  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30. 4. 2024 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

Ďakujeme