FINANCIE alebo money, money, money… chceli by sme, aby ste ako členovia SKS (Samojed Klub Slovensko) mali prehľad o hospodárení klubu, máte na to plné právo. V ročnom vyúčtovaní vám vždy predložíme prehľad príjmov a výdavkov SKS. Dnes zatiaľ o tom, ako vlastne fungujeme.  

Samojed Klub Slovensko funguje ako OBČIANSKE ZDRUŽENIE, kde hlavným príjmom sú ročné členské poplatky.

Ďalšie príjmy môžeme získavať:z výstavných poplatkov (platia sa za prihlásenie na výstavu organizovanú klubom),z darov, dotácií, sponzoringu,z 2% vašich daní.SKS nemá žiadnych zamestnancov, teda všetci funkcionári vykonávajú svoju prácu zadarmo!

Výdavky SKS pôjdu prevažne na:Klubový časopis a jeho distribúciu členom (poštovné),organizáciu výstav a táborov (rozhodcovia, ceny, diplomy),propagáciu plemena samojed (internetová stránka, propagačné materiály, propagačné stánky klubu, napr. na výstavách či pretekoch psích záprahov),poplatky Slovenskej Kynologickej Jednote (2,- € / člen),bankové poplatky.

AKO MÔŽETE POMÔCŤ…   Ako iste vidíte, výdavkov bude viac. Každá koruna sa nám teda zíde. Radi privítame akékoľvek sponzorské dary, nemusia to byť korunky, môžu to byť vecné dary na bežný chod klubu, na výstavy a súťaže (ceny), a pod. O možnosti darovať nám 2% z vašich daní vás budeme včas informovať. Privítame aj vašu pomoc pri organizácii našich aktivít, alebo akékoľvek dobré nápady a postrehy, ktorými budeme môcť zlepšiť chod klubu.

   Každý člen nám však môže pomôcť tým, že zaplatí včas členské, a aj tým, že bude propagovať náš klub a jeho akcie medzi svojimi známymi, prípadne budúcimi majiteľmi šteniatok – ak ste chovateľ. Ak sa chystáte navštíviť výstavu či preteky, radi vám na požiadanie zašleme propagačné materiály klubu a plemena samojed na rozdávanie.Ďakujeme!